1. Algemene voorwaarden van readySIM (hier na ook te noemen; we, wij, ons bedrijf)
   E.Kloet
   Arubalaan 64 B
   3818 SM Amersfoort

   Nederland
   KvK-nummer: 744 356 12
   Btw-identificatienummer: NL 00223 0953 B11
   Door onze website en services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  1. Registratie
   Om bepaalde functies van onze website te gebruiken, moet u mogelijk een account registreren. U moet tijdens de registratie nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en verantwoordelijk zijn voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens.

  1. Bestelling en betaling
   U kunt bestellingen plaatsen op onze website door de producten te selecteren die u wilt en ze aan uw winkelwagen toe te voegen. Bij het afrekenen wordt u gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken. We accepteren betalingen via creditcard, debitcard of andere op onze website gespecificeerde betaalmethoden.

  1. Betaling
   De betaling vindt vooraf plaats. Geen producten worden verzonden totdat de betaling volledig is ontvangen. We accepteren verschillende betalingsmethoden zoals gespecificeerd op onze website.

  1. Aansprakelijkheid voor onjuiste betalingen
   Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste betalingen als gevolg van onjuiste informatie of andere fouten aan de zijde van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle betalingsinformatie correct is voordat de betaling wordt gedaan.

  1. Verzending en levering
   We zullen er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de door u gekozen verzendmethode. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige verzendinformatie en wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of leveringsfouten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

  1. Retourneren en terugbetaling
   Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen twee weken retourneren voor een terugbetaling of omruiling. De voorwaarden van ons retourbeleid staan op onze website vermeld.

  1. Privacy
   We respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

  1. Intellectuele eigendom
   Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van ons bedrijf of onze filialen en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen gebruik maken van of reproduceren van onze inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. Disclaimer
   Onze website en de producten die erop worden verkocht, worden geleverd op basis van “as is” zonder enige garanties of vertegenwoordigingen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We garanderen niet dat onze website of de producten die erop worden verkocht foutloos of ononderbroken zijn en we zijn niet verantwoordelijk voor enige fouten of omissies.

  1. Aansprakelijkheidsbeperking
   We zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van onze website of de producten die erop worden verkocht, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke en gevolgschade.

  1. Toepasselijk recht en jurisdictie
   Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland en de Europese Unie en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

  1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
   We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van onze website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert.

  1. Volledige overeenkomst
   Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons bedrijf met betrekking tot uw gebruik van onze website en de producten die erop worden verkocht. Eventuele andere voorwaarden die door u worden voorgesteld of afgedwongen, hebben geen geldigheid, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk accepteren.

Auf Deutsch:

  1. Allgemeine Geschäftsbedingungen von readySIM (im Folgenden auch: wir, uns, unser Unternehmen)
  2. E.Kloet
   Arubalaan 64 B
   3818 Amersfoort

   Nederland
   KvK-nummer: 744 356 12
   Btw-identificatienummer: NL 00223 0953 B11

  3. Durch die Nutzung unserer Website und unserer Dienste erklären Sie sich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.

  1. Registrierung
   Um bestimmte Funktionen unserer Website nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise ein Konto registrieren. Sie müssen genaue und vollständige Informationen bei der Registrierung angeben und dafür verantwortlich sein, dass Ihre Anmeldeinformationen vertraulich bleiben.

  1. Bestellung und Zahlung
   Sie können Bestellungen auf unserer Website aufgeben, indem Sie die von Ihnen gewünschten Produkte auswählen und sie Ihrem Warenkorb hinzufügen. Sie werden aufgefordert, bei der Kasse Zahlungsinformationen anzugeben. Wir akzeptieren Zahlungen per Kreditkarte, Debitkarte oder anderen auf unserer Website angegebenen Zahlungsmethoden.

  1. Zahlung
   Die Bezahlung erfolgt im Voraus. Es werden keine Produkte verschickt, bis die Zahlung vollständig eingegangen ist. Wir akzeptieren verschiedene Zahlungsmethoden, die auf unserer Website angegeben sind.

  1. Haftung für fehlerhafte Zahlungen
   Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Zahlungen, die auf falsche Angaben oder andere Fehler des Kunden zurückzuführen sind. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass alle Zahlungsinformationen korrekt sind, bevor die Zahlung erfolgt.

  1. Versand und Lieferung
   Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu versenden. Die Versandzeiten können je nach Standort und der von Ihnen gewählten Versandmethode variieren. Sie sind dafür verantwortlich, genaue Versandinformationen anzugeben, und wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen oder Lieferausfälle, die durch falsche oder unvollständige Informationen verursacht werden.

  1. Rückgabe und Rückerstattung
   Wenn Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen für eine Rückerstattung oder einen Austausch zurücksenden. Die Bedingungen unserer Rückgabebedingungen sind auf unserer Website angegeben.

  1. Datenschutz
   Wir respektieren Ihre Privatsphäre und sind bestrebt, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.

  1. Geistiges Eigentum
   Alle Inhalte auf unserer Website, einschließlich Texte, Grafiken, Logos, Bilder und Software, sind das Eigentum unseres Unternehmens oder unserer verbundenen Unternehmen und sind durch Urheber-, Marken- und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Sie dürfen keine unserer Inhalte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung verwenden oder reproduzieren.

  1. Haftungsausschluss
   Unsere Website und die darauf verkauften Produkte werden auf einer “wie sie ist” Basis zur Verfügung gestellt, ohne jegliche Garantien oder Zusicherungen jeglicher Art, ausdrücklich oder implizit. Wir garantieren nicht, dass unsere Website oder die darauf verkauften Produkte fehlerfrei oder unterbrechungsfrei sind, und wir sind nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen.

  1. Haftungsbeschränkung
   Wir haften nicht für Schäden jeglicher Art, die aus Ihrer Nutzung unserer Website oder der darauf verkauften Produkte resultieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige, strafrechtliche und Folgeschäden.

  1. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht von die Niederlande und der Europäischen Union, und alle Streitigkeiten aus ihnen werden in den Gerichten von die Niederlande entschieden.

  1. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
   Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu aktualisieren. Alle Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Durch die fortgesetzte Nutzung unserer Website nach solchen Änderungen erklären Sie sich mit den aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.

  1. Kontakt
   Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder unserer Website haben, können Sie uns per E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Website kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.